HOME

Importance of touch

Aanraking is een van de belangrijkste vormen van menselijke communicatie.

‘Het is een absolute menselijke zekerheid dat niemand zijn eigen schoonheid kan kennen of een gevoel van zijn eigen waarde kan waarnemen totdat dit in de spiegel naar hem wordt weerspiegeld.

Van een andere liefdevolle zorgzame mens “Seksualiteit onderzocht zonder angst en oordeel

Open je zintuigen en de verschillende lagen van het subtiele lichaam.

English   :   Touch is one of the most important form of human communication.

"It is an absolute human certainty that no one can know his own beauty  or perceive a sense  of his own worth  until it has being  reflected back to him in the mirror

Of another loving caring   human being “  Sexuality  explored without  fear and judgment

Open you senses and the different layer of the subtle body

 

My vision

 

Mijn werk, mijn visie is een combinatie van verschillende disciplines, tantrisch lichaamswerk in de traditie van Tantra Kaula-massage, het lichaam verkennen, de zintuigen openen, jezelf kracht geven, massage in combinatie met ademhalingstechnieken, subtiele lichaamsaanraking laat je ontspannen en opnieuw verbinding maken met je lichaam, gevolgd door een krachtige aanraking, laat jezelf los en geef je over aan de sensuele energiestroom. Mijn werk is holistisch. Ik introduceer astrologie in de traditie van het humanistische astrologiewerk, dat me helpt mijn sessie te begeleiden door mijn cliënt te kennen, en ik werk met de schaduw door touwwerk te introduceren als mijn cliënt dat ook wil verkennen. Welkom op mijn pagina Ik ben MrvikThor, een tantrische lichaamswerker, een theatermaker, bondage rigger (shibari) en astroloog.

English : My work ,my vision is a combination of various discipline , tantric body work in the tradition of Tantra kaula massage , explore the body , opening the senses empower yourself , massage in  combination with  breathing techniques , subtle  body touch  let you to relax and reconnect with you  body   follow by   strong  touch  let go  yourself and surrender  to the  sensual energy flow. My work is holistic  i introduce astrology in the tradition of the humanistic astrology work ,  that help me to guide my session by knowing my client ,and i work with the shadow  introducing  rope work if my client want to explora that too.  Welcome to my page   Im MrvikThor  a tantric body worker , a  theater maker,  bondage  rigger (shibari )   and   Astrologer.

 

WHAT IS TANTRA

Tantra is een eeuwenoude filosofie van 4000 jaar oud, die begon in het Verre Oosten. en ons het vermogen leren om opnieuw verbinding te maken met onze lichaam en zintuigen, ons meer bewust te worden van ons fysieke lichaam en de natuurlijke energie in ons te ontdekken, beheren en gebruiken. Door met vijf belangrijke tools te werken,

het pad van de lucht Pranayama's, ademhalingstechnieken, het pad van de aarde, werkend met het lichaam, Krya Yoga, het pad van vuur, het verplaatsen van heilige kundalini-energie door het chakrasysteem, tantramassage, het pad van water door opnieuw verbinding te maken met emoties en geest, ritueel.

English  :Tantra is an ancient philosophy 4000 years  old, began in the Far East. and  teach us the ability to reconnect with our body and our  senses, to  become more aware of our physical bodies, and  discover, manage and use the natural energy within us.  By working  five important tools,
the path of air Pranayamas   breathing techniques,  the path of earth  working with the body  Krya Yoga, the path of fire, moving sacred kundalini energy  through the chakra syste, tantra massage, the path of water   by reconnecting with emotions and spirit, ritualism .

Tantrische massage: is een massage die werkt met natuurlijke energie om een ​​hogere bewustzijnsstaat te bereiken en de deur te openen naar een prachtige staat van welzijn. Tantramassage werkt op het lichaam, de emoties en de geest en maakt de ervaring compleet. Net als andere vormen van massage kan deze zeer ontspannend maar ook zeer intens zijn en fysieke en emotionele pijn verlichten. Tantramassage kan mensen ook helpen meer voldoening en persoonlijke kracht te krijgen.

English  :Tantra massage    is a type of massage that work with natural  energy to achieve a higher state of consciousness  and  opening  the door  to a magnificent state of well being , tantra massage  work on the body , the emotions and de spirit, making the experience  complete .  Like other forms of massage,  can be very relaxing  but also very intense , can  alleviate physical  and emotional pain . Tantra massage can also help people to become more fulfilled and personally empowered. 

T

Kink : Shadow work

Volgens C.G. Jung zijn de schaduwen het aspect van de persoonlijkheid, het onbewuste, onze blinde vlekken en alles wat we onderdrukken dat verborgen blijft. Kink-seksualiteit werkt heel erg met fantasieën, verlangens en verlangens die niet conventioneel zijn en daarom niet geaccepteerd worden in de samenleving, dus worden ze onderdrukt en blijven ze verborgen. Kink is een woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar alle seksuele praktijken die in onze samenleving niet openlijk worden geaccepteerd en daarom taboe zijn om er openlijk over te praten.

Een van deze praktijken is bondage, overgave beperken en is het hulpmiddel dat ik beheers om te gebruiken in de praktijk van schaduwwerk. Shibari of Japanse bondage, touwwerk, de kunst om het lichaam met touwen in bedwang te houden. Shibari is een zeer krachtig hulpmiddel dat mij helpt mensen te introduceren en te begeleiden in het zelf ontdekken en accepteren van deze kink verlangens in zichzelf, op een veilige, open en positieve manier. Houd het lichaam in bedwang om de ziel te bevrijden.

English : According to C.G Jung the shadows are the aspect of the personality, the unconscious, our blind spots  and all that we repress

that remain  hidden. Kink sexuality   work very much with fantasies, desires, longings that are  no conventional

an there for not accepted  in society  so they are  repressed  and stay hidden .  Kink  is a word   that is used to refer 

to all sexual  practice that in our society are not openly accepted, therefore is  taboo to openly talk about.

One of this practice  is Bondage,  restrain  surrender and is the tool  i master  to use in practice of shadow work. Shibari  or japanese bondage , rope work  ,the art of restrain the body with ropes .  Shibari is a very powerful tool that help me to introduce  and guide  people into self discovering and acceptance of this kink desires  within themselves, in a save ,open and  positive way. Restrain the body to liberate the soul


What is Astrology

Astrology is the study of the planets movement and their effect in human life in earth, this all begin thousand  of  of years ago , at the origin of human history, the sky  above us became a guide to understand the natural phenomenon  ,  the seasons the pass of time , and soon after our own life events .   The first evidence we find is  in Chaldea  ( Babylon ) 3000 thousands years ago invented  the zodiac, name the visible planets . Afterwards mix with Egyptian astrology  and  the greeks  give a common language  and spread through the ancient world, Hellenistic  Astrology . On this days astrology and astronomy walk hand in hand till modern time but  when the arrival of science  Astrology fall from grace  almost disappear  . Till the rivaival  in 20 century with psyichological astrology .

Astrology is in my practise a  a very  important  tool for a better understanding  of my client, opening to personal stories, emotions   and an incredible feeling of closeness ,which  in tantric work is very important .is a tool of knowledge and a door for grow .  Any session i do ,include a casting an astrological chart ,

i will chose the time of the meeting according to a beneficial  planetary configuration ,  i will study the chart before the session   and  i work as a reference to tailor a very personal experience .

The massage

Subtle body massage

Deze massage werkt met drie belangrijke energetische lichamen: het fysieke, het emotionele en het spirituele. Tantra-technieken zijn een van de belangrijkste instrumenten en kennis die ik in dit werk gebruik en verlichten het pad om in onszelf het volledige potentieel en de mogelijkheden te ontdekken die ons lichaam te bieden heeft. Deze massage werkt met ademhalingstechnieken die helpen energie te verplaatsen, met zachte, lichte veeraanrakingen en sterke diepe weefselbewegingen, bewegingen met oliën, het vrouwelijke en het mannelijke, Mars en Venus. Wierook en essentiële oliën om de sfeer en de ruimte te bepalen. De massage maakt eros-energie wakker, kundalini en lichamelijk orgasme zonder ejaculatie. Het doel van de massage is om onszelf te leren opnieuw verbinding te maken met ons lichaam. Aanraking is een zeer belangrijke manier van menselijke communicatie met een zeer sterke genezende kracht. De massage kan onze emoties en herinneringen wakker maken, ons tot een zeer diepe vorm van ontspanning brengen en ons helpen met onze innerlijke angsten en blokkades te werken. Ik introduceer astrologie om mij te helpen een veel persoonlijkere benadering van mijn cliënt te bereiken als we over de spirituele kant praten, waardoor deuren worden geopend die ons tot een beter begrip van onszelf kunnen brengen.

De subtiele lichaamsmassage-ervaring is een startpunt voor een persoonlijke transformatie als we dat willen. Het is belangrijk dat als u voor deze ervaring kiest, dit komt omdat u zich op een persoonlijke weg bevindt om meer over uzelf te leren en open staat om uw emoties en verlangens zonder schaamte in een veilige ruimte te uiten. Welkom in mijn Tempel van eros.

English :   This massage  works with three important energetical bodies , the physical , the emotional  and the spiritual . Tantra techniques  is one of the main tools  and knowledge i use  this  work,  iluminating  the path  to discovered  in ourselves the full potential  and the possibilities  that our body have to offer. This massage work  with breathing techniques that helps to move energy , with soft  slight feather touch  and strong deep tissue strokes, moves with oils , the feminine  and the masculine , Mars and Venus . Incense and essential oils to set  the atmosphere and  the space .  The massage  awake eros energy , kundalini and corporal orgasm with  no ejaculation . The aim of the massage is  to teach ourselves to reconnect with our bodies, touch is  a very important  way of human communication with a very strong  healing powers .   The massage  can awake our emotions ,memories ,can bring  us to very deep form of relaxation   and  help us to work  with our fears and blockages  within.    I  introduce astrology, to help me to a much more personal  approach to my client   when we talk about the spiritual side  , opening doors, that can bring us to better understanding of ourselves .

The subtle body massage experience is a start point into a personal transformation if we wish to. Is important that if you chose this experience ,is because you are in a personal road to learn more about yourself and be open to express you emotions and desires  whit no shame  in a save space . Welkom to my Temple of eros . 

 

 

How the massage goes..


De massage wordt gedaan in een futon op de vloer, de reis begint vanaf het moment dat je het pand betreedt, je kleedt je uit en krijgt een sarong, een doek die je geslachtsdelen bedekt, je gaat op een yogakussen zitten en je krijgt een kort introductiegesprek over tantramassage, wat is hun doel en wat verwacht je. Tijdens het gesprek zal ik vragen stellen over je lichaam en gezondheid, ik zal ook uitleg geven over je astrologische kaart, sterrenbeeld, maan en je rijzende teken, dat zal een speciaal inzicht geven en de reis vormgeven. Daarna beginnen we met een tantrisch ritueel, dat het lichaam voorbereidt op de massage. Aan het einde van de ervaring hebben we een tweede gesprek over je ervaringen en gevoelens. Wees je ervan bewust dat een tantrische massage een ervaring is die gericht is op persoonlijke groei en die belangrijk is om een ​​deur te openen om je gevoelens en emoties te uiten.

English :   The massage is done in a futon  on the floor, the journey begin from the moment  you step in the premises, you will get undress and given a sarong, a cloth that covers you private parts,  you will sit on yoga cushion and   you  will have a short  introduction talk about  tantra massage,  what is their goal  and what are you expectation . During the conversation i will ask about  you body a health  ,  i will explain   as well about you astrological chart ,  star sign,  moon and you rising sign , that wil give a special insight  and will shape  the journey. Following to that we start with a tantric ritual  ,that prepare the body  for the massage .   At the en of the experience we  will have a second talk about  you experience  and feelings  .   Be  aware that a tantric massage is a experience that aim to a personal growing and that is important  to open a door to you feelings and emotions  to be express..


Eros Massage

 

Eros staat bekend als de zon van Venus, maar is een veel oudere godheid die de levenskrachtenergie van de schepping vertegenwoordigt, in de tantrische traditie bekend als kundalini-energie. Soms kan eromassage verward worden met tantramassage, maar het is niet hetzelfde werk. Bij deze massage is er geen behoefte aan ejaculatie (happy end), maar leren we werken met de krachtige en transformerende energie die in ons zelf aanwezig is. Dus ik kan goed zeggen: Eros Massage is het spelen met de natuurlijke krachten die ons de kracht geven om te staan, te ontdekken en uit te breiden op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Daarom is de massage geen massage met (happy end) maar een ervaring van geluk.

English : Eros is know as the sun of  Venus but is a much older deity that represent  life force energy of creation, in tantric tradition is  known as  kundalini energy . Sometime ero-massage can be mistaken for tantra massage but is not the same work. In this massage is not a need for ejaculation ( happy end ) but is learning to work whit such powerful and transformative energy that is within our self . So i can say well , Eros Massage  as playing with the natural forces  that give us the power to stand , discover and expands in ways we never thought possible.

That is why the massage is not a massage  with (happy end ) but an experience  of happiness .

 

 

 

Contact

For bookings    Phone . 0645919755   or.  email : tantricovik@gmail.com

Opening times

You can book a session  everyday from  11 till 17 hrs book in advance ,only few sessions per week

.