The massage

Tantra Massage

 Door bewuste aanraking omhelzen we het lichaam, leren we om energie te bewegen en gevoel en emotie te versterken. Door een lichte aanraking van de huid met vingertoppen wekken we we de opwindende seksuele energie op. Dan een diepe lichaamsmassage van het hele lichaam met olie in een veilige, warme en welkome atmosfeer op een lage matras op de vloer. Met verschillende geuren en zachte muziek nodigt dit uit tot ontspanning en om jezelf over te geven aan de ervaring. Zo alle gevoelens losmaken is een unieke manier om je seksueel te benaderen zonder schaamte of angst. Ongeacht van wie of wat je bent in een leerproces waar je hele lichaam de seksualiteit beleeft. De eerste chakra beweegt omhoog richting het hart en gaat ultiem door naar de kroonchakra.Binnenkort is je lichaam voorbereid, zal het beginnen, kundalinimassage, wat een Lingam-massage (penis) en heilige zone-massage (anus en prostaat) is, waarbij het doel niet is om los te laten (ejaculatie) maar de heilige seksuele energie overal in het lichaam beweegt.
Dit is een uitnodiging om je seksualiteit te verkennen. Potentieel een sublieme ervaring zonder angst of schaamte want het is een pad waarop we leren te begrijpen dat het geluk in onszelf verscholen zit.
Through Conscious Touch, we embrace the body,  learn to move energy and enhance feelings and emotions.  With a light  touch of the fingers tips  feeling the skin under  we awaken  the body ,and connecting with the sexual energy  that arouses  ,  a deep body massage  with oil,   from top to toe , in a  safe  warm and welcoming  atmosphere ,the massage is given on the floor  in a futon, music and  different types of aromatics oils   invite you to relax  and give yourself to the experience , awakening of all senses, is a unique  form to approach you sexuality, with no shame, open embrace  of whom you are, in a learning  process   where you all body experience  you sexual being   above  the first chakra  moving up to the heart  and hope to the crown   Chakra . Soon your body is prepared, will begin, kundalini massage, which is Lingam massage (penis ) and sacred zone massage ( anus and prostate ) where the aim is not to release ( ejaculation ) but move the sacred sexual energy all around the body.
​This is an invitation to explore  your sexuality. A potentially sublime experience without any shame or fear because it is a sacred path on which we can learn and grow and understand that happiness is there waiting inside of each one of us. 

 

Subtle body massage

Het ontwaken van het lichaam is een perfecte manier om kennis te maken met een tantrische ervaring, deze massage brengt je naar het basisfundament van wat een tantra-ervaring is, wat een bewust aanraken en ademen is, je lichaam uitnodigen om te ontspannen en open te staan voor bewegende energie, dit massage neemt je mee naar een diep gevoel van ontspanning, je bewust zijn van je lichaam en gevoelens, is een combinatie van diepe aanraking voor het fysieke lichaam klaagt en soft-touch die verbonden zijn met gevoel en emotie, waar sensualiteit een grote rol speelt, openstelling de erotische plaatsen en het verlangen, maar er is geen kundalini-massage (werkt met heilige seksuele energie en genitaal) de focus ligt op het lichaam en emoties. Deze ervaring is ongeveer 1 uur en is perfect om in contact te komen met tantrische technieken om te starten.

 

Awakening the body is a perfect way to be introduced into a tantric experience, this massage will bring you to the basic fundament of what a tantra experience is, which is conscious touch and breathing, inviting your body to relax  and open to moving energy , this massage will take you to a deep feeling of relaxation, being conscious of your body and feelings ,is a combination of deep touch for the physical body complains and soft-touch that connect with feeling and emotion,where sensuality take a big part, opening  up the erotic places and desire,  but there is not kundalini massage ( works with sacred sexual energy and genital ) the focus is en  the body and emotions  . This experience is around 1 hour and is perfect to get in touch with tantric techniques to start.

How the massage goes..

EN GIDS NAAR EEN TANTRISCHE ERVARING.
Tijdens je tantrische ervaring zult u geheel uitgekleed zijn en krijgt u alleen een zachte doek om uw lendenen.
Je krijgt een inleiding naar het begin van de reis met een kalmerend kopje thee.
Daarna zal de masseur je laten kennismaken met de basale ademtechniek van ‘bewust ademen’.
Dan ben je klaar voor de tantrische reis. Het ritueel begint geheel naakt met een full-body massage, inclusief lingam- en prostaat massage.
Na de massage bespreken we de belevenis, de observaties van de masseur en eventuele aanbevelingen.
Zo begint het proces van leren over de seksualiteit, lichaam, emoties en geest door tantra.

During your tantric experience you will get undressed and be given a soft cloth to cover your 'private' parts.
You will be introduced into the basics of your journey, with a cup of calming tea.
Then the masseur will instruct you in the simple basic tantra breathing technique called Conscious Breathing.
Now you are ready to begin the tantric journey. The ritual happens fully naked and includes a full body massage,
including a lingam and prostate massage.
When the massage is completed we will discuss the experience you have had, with observations and points of note from me.
And so begins the process of learning about you sexuality, body, emotions and spirit. Through Tantra.

Erotic massage ?

Tantra-massage wordt vaak geassocieerd met Ero-massage of erotische massage die dat niet is, de tantra-traditie zet de intentie op een groeiende ervaring, waar je meer kunt leren over dit soort massage, maar ook over je lichaam en seksualiteit waarin de meeste gevallen omslaan in een open gesprek over wat we ervaren, en hoe in plaats van je te richten op alleen een ejaculatie als het belangrijkste punt van de ervaring, je kunt ontspannen en ontdekken dat er nog veel meer te leren is over je seksualiteit, verlangen naar verlangen, je angst in een complete holistische ervaring, daarom is de massage geen massage met (gelukkig einde) maar een ervaring van geluk.

 

Tantra massage is very often associated with Ero massage or erotic massage  which is not, the tantra tradition put the intention on a growing experience, where you can learn about this type of massage, but aswell about you body and sexuality wherein most of the cases turn into an open conversation about what we experience, and how instead of focus on just an ejaculation as the main point of the experience, you can relax and discover that there is much more to learn  about you sexuality, desire longing, face you fears  in a complete  holistic  experience, that is why the massage is not a massage  with (happy end ) but an experience  of happiness .