Sessions cost

Conscious Touch : a treat for the body

Touch is the most powerful means of non verbal communication to awaken the senses and bring you in contact with yourself, your feelings and emotions, through the use of tantric technologies. You get a full body massage, front and back with warm natural oil. An invitation to open your senses and feel the body relaxing through touch, music, aromatic essences and tantra. Investement   100€ 90min massage 

BEWUSTE AANRAKING : een traktatie voor het lichaam Aanraken is het krachtigste middel van non-verbale communicatie om de zintuigen te wekken en je in contact te brengen met jezelf, je gevoelens en emoties, door het gebruik van tantrische technologieën. U krijgt een volledige lichaamsmassage, voor- en achterkant met warme natuurlijke olie. Een uitnodiging om je zintuigen te openen en het lichaam te ontspannen door aanraking, muziek, aromatische essenties en tantra. Investering 100 €  90 min massage 

Introduction Tantric session

Learning tantra techniques that work within the massage experience, the first step on a true tantra journey.  

The experience begins by discovering the subtle touch of the body, (conscious touch) that will open your senses and connect with your body in another way. There you will come to feel sacred sexual energy around the whole body and learn about the potential to transform with this healing force .

Full body massage front and back and a first approach to understanding kundalini massage (massage of  the lower zones)

Investment 110 €   1 hr 30 min

Introductiesessie Tantra . Het leren van tantra-technieken die werken binnen de massage-ervaring, de eerste stap op een ware tantra-reis.  De ervaring begint met het ontdekken van een subtiele aanraking van het lichaam, (bewuste aanraking) die je zintuigen zal openen en op een andere manier in contact zal komen met je lichaam. Daar zul je heilige seksuele energie rond het hele lichaam gaan voelen en leren over het potentieel om te transformeren met deze helende kracht.

Volledige lichaamsmassage voor en achter en een eerste benadering van het begrijpen van de Kundalini-massage (massage van de lagere zones)

Investering 110 €   1 uur 30 min

Tantric Journey

A   tantric Journey: A full tantric journey, learn about tantra a multiorgasmic journey , complete body massage  face up and face down, Kundalinni massage (lingam and sacred zone )   learn tantric techniques, conscious breathing, conscious touch, recognize you erotic point, and   be able to  fully explore  corporal orgasm, control your ejaculation   and  feel your sexual energy around your body and the healing potential . This session begins  with a tantric ritual as an introduction to the tantra experience.   Investment    120 €   2 hr

Een volledige tantrische reis, leren over tantra, volledige lichaamsmassage met een gezicht omhoog en naar beneden, leren tantrische technieken, bewust ademhaling, bewustzijn, herken je erotische punt, en wees volledig in staat om corporale orgasme te onderzoeken, je ejaculatie te beheersen en seksuele energie te voelen Om je lichaam

Deze sessie begon met een tantrisch ritueel als een inleiding tot de tantra-ervaring  . Investering  120 € 2 uur 

Tantra and Shibari

An introduction to Shibari bondage ,  the Japanese art of knots, restraint and the healing forces therein. An ecstatic meditation, combined with tantric massage. A way to transform by liberating blocks, connecting with your emotional body, releasing fear and embracing the beauty of your own body. An intimate dialogue with your fears and desires. Empowering yourself by giving over your own power to the Tantrika ( you tantra masseur ) who will hold the space and care for you on a restful journey, in a warm atmosphere with essential oils and sound landscapes. This is the first approach to a rope ritual meditation investment  100 €  1 hr  30 min

Introductie Shibari (bondage ) de Japanse kunst van knopen, terughoudendheid en de helende krachten daarin. Een extatische meditatie, gecombineerd met tantrische massage. Een manier om te transformeren door blokken te bevrijden, verbinding te maken met je emotionele lichaam, angst los te laten en de schoonheid van je eigen lichaam te omarmen. Een intieme dialoog met je angsten en verlangens. Jezelf bekrachtigen door je eigen kracht over te dragen aan de Tantrika (je tantra masseur) die de ruimte vasthoudt en voor je zorgt op een rustige reis, in een warme sfeer met essentiële oliën en gezonde landschappen. Dit is de eerste benadering van een rituele ritueelmeditatie investering 100 €  1 uur  30 min

Surrender Concious Kink

Surrender is the metaphor for the intimate act of trusting one’s partner. With this experience, we will explore your kink in a tantric way by acknowledging the connection of the body with the emotions, as well as the full meaning of sane, safe and consent. We come to embrace the shadow without shame, and we let go of fear, guilt, and self-judgment, bringing non-conventional sexuality out of the dark corners and viewing it with a friendly eye. Seeing its potential as a growing and positive force enables one to Transform. The journey uses Shibari bondage (the art of making knots) and Tantra and lets yourself free by giving up control and then seeing the sacred behind it.
investment 110 €    90 min 

Overgave: Conscious Kink
Overgave is de metafoor voor de intieme daad van vertrouwen in de partner. Met deze ervaring zullen we je knik op een tantrische manier verkennen door de verbinding van het lichaam met de emoties te erkennen, evenals de volledige betekenis van gezond, veilig en instemmend. We komen de schaduw zonder schaamte omhelzen, en we laten angst, schuld en zelfoordeel los, brengen niet-conventionele seksualiteit uit de donkere hoeken en bekijken het met een vriendelijk oog. Het potentieel ervan ziende als een groeiende en positieve kracht, stelt iemand in staat om te transformeren. De reis maakt gebruik van Shibari-slavernij (de kunst van het maken van knopen) en Tantra en laat je vrij door de controle op te geven en dan het heilige erachter te zien.

investering   110 €    90 min

Workshop for couples

Tantra and Bondage   a friendly way to understand  and practice  tantra and bondage

directed specifically to couples that want to learn and be guided on the path of kinky sexuality

through the art of making knots, shibari. Doing bondage and applying tantra techniques

, breathing and touching , make our journey conscious  and full of feeling and sensation

bringing BDSM  to a completely new way of practicing and understanding.

When we talk about the  dark side in sexuality,we often  mean alternative or not conventional sexuality ,

something that is not well seen

on the mainstream  society, what i want to offer here is a real understanding that in the shadow there

is light and a very powerful force that we can learn and empower ourselves  with one  purpose only, being

happy with myself and my partner .

welkom all genders .

investment:  150 €  2 hr session