Sessions cost

Conscious Touch : a treat for the body

Touch is the most powerful means of non verbal communication to awaken the senses and bring you in contact with yourself, your feelings and emotions, through the use of tantric technologies. You get a full body massage, front and back with warm natural oil. An invitation to open your senses and feel the body relaxing through touch, music, aromatic essences and tantra. Investement   60€   60 minutes 

BEWUSTE AANRAKING : een traktatie voor het lichaam Aanraken is het krachtigste middel van non-verbale communicatie om de zintuigen te wekken en je in contact te brengen met jezelf, je gevoelens en emoties, door het gebruik van tantrische technologieën. U krijgt een volledige lichaamsmassage, voor- en achterkant met warme natuurlijke olie. Een uitnodiging om je zintuigen te openen en het lichaam te ontspannen door aanraking, muziek, aromatische essenties en tantra. Investering 60 €   60 minuten

Introduction Tantric session

Learning tantra techniques that work within the massage experience, the first step on a true tantra journey.  

The experience begins by discovering the subtle touch of the body, (conscious touch) that will open your senses and connect with your body in another way. There you will come to feel sacred sexual energy around the whole body and learn about the potential to transform with this healing force .

Full body massage front and back and a first approach to understanding kundalini massage (massage of  the lower zones)

Investment 80 €   90 minutes

Introductiesessie Tantra . Het leren van tantra-technieken die werken binnen de massage-ervaring, de eerste stap op een ware tantra-reis.  De ervaring begint met het ontdekken van een subtiele aanraking van het lichaam, (bewuste aanraking) die je zintuigen zal openen en op een andere manier in contact zal komen met je lichaam. Daar zul je heilige seksuele energie rond het hele lichaam gaan voelen en leren over het potentieel om te transformeren met deze helende kracht.

Volledige lichaamsmassage voor en achter en een eerste benadering van het begrijpen van de Kundalini-massage (massage van de lagere zones)

Investering 80 €   90 minutes

Tantric Journey

A   tantric Journey: A full tantric journey, learn about tantra a multiorgasmic journey , complete body massage  face up and face down, Kundalinni massage (lingam and sacred zone )   learn tantric techniques, conscious breathing, conscious touch, recognize you erotic point, and   be able to  fully explore  corporal orgasm, control your ejaculation   and  feel your sexual energy around your body and the healing potential . This session begins  with a tantric ritual as an introduction to the tantra experience.   Investment    120 €  120 minutes

Een volledige tantrische reis, leren over tantra, volledige lichaamsmassage met een gezicht omhoog en naar beneden, leren tantrische technieken, bewust ademhaling, bewustzijn, herken je erotische punt, en wees volledig in staat om corporale orgasme te onderzoeken, je ejaculatie te beheersen en seksuele energie te voelen Om je lichaam

Deze sessie begon met een tantrisch ritueel als een inleiding tot de tantra-ervaring  . Investering  120 € 120 minuten

Lingam Massage

 

This is an energy massage that works with the first and second chakra in order to embrace kundalini energy. Working with the lingam (penis ), you come to understand its secrets and learn more about it, beyond seeing the lingam only as an object of lust, but more as a part of the divine body that need not be hidden. In the ancient world of European and Oriental history, the lingam was always depicted in fertility festivals as part of our body to be proud of as the generator of life and the giver of pleasure. Through tantra, we see the lingam as a tool to empower oneself, where the goal of the experience is not ejaculation but keeping the energy inside the body. This massage works with the Malaysian technique of “Urut Batin” and tantric kundalini massage. It works as a form of manhood therapy, to enhance male sexual performance as well as helping men with erectile dysfunction or premature ejaculation issues. investment 80 eur 90 minutes

Lingam massage Dit is een energiemassage die werkt met het eerste en tweede chakra om Kundalini-energie te omarmen. Werkend met de lingam (penis), kom je de geheimen ervan te weten en leer je er meer over, buiten het zien van de lingam alleen als een object van lust, maar meer als een deel van het goddelijke lichaam dat niet verborgen hoeft te zijn. In de antieke wereld van Europese en Oosterse geschiedenis werd de lingam altijd afgebeeld op vruchtbaarheidsfestivals als onderdeel van ons lichaam om trots op te zijn als de generator van het leven en de gever van plezier. Door tantra zien we de lingam als een hulpmiddel om zichzelf te bekrachtigen, waarbij het doel van de ervaring niet is ejaculatie maar het vasthouden van de energie in het lichaam. Deze massage werkt met de Maleisische techniek van “Urut Batin” en tantrische kundalini-massage. Het werkt als een vorm van mannelijkheidstherapie, om de mannelijke seksuele prestaties te verbeteren en om mannen met erectiestoornissen of vroegtijdige ejaculatieproblemen te helpen. 

investering  80 eur 90 minutes

Sacred Zone Release 

Sacred Zone Release is a full body massage that uses tantric techniques to prepare the body to embrace one of the most delicate areas of a man’s body; the anal cavity. Here there are four very important chakras that connect directly to the main energetic channel (shushuma). They unite the earth base chakras with the upper cosmic chakras. The sacred zone is a place where many emotions can be awakened and are, therefore, a vulnerable place and must be addressed as such. It is at the same time a powerful place where sexual energy is activated. Through prostate massage, an orgasm can be generated from 4 different points. This is a subtle and intimate approach to a very sacred area of a man’s body. Investment 80 eur 90 minutes

Sacred Zone Release is een volledige lichaamsmassage die tantrische technieken gebruikt om het lichaam voor te bereiden om een ​​van de meest delicate delen van het lichaam van een man te omarmen; de anale holte. Hier zijn er vier zeer belangrijke chakra’s die direct verbinden met het belangrijkste energetische kanaal (shushuma). Ze verenigen de chakras met de grondbasis met de bovenste kosmische chakra’s. De heilige zone is een plaats waar veel emoties kunnen worden gewekt en daarom een ​​kwetsbare plaats is en als zodanig moet worden aangepakt. Het is tegelijkertijd een krachtige plek waar seksuele energie wordt geactiveerd. Door prostaatmassage kan een orgasme worden gegenereerd op 4 verschillende punten. Dit is een subtiele en intieme benadering van een zeer heilige plek in het lichaam van een man. Investering 80 eur 90 minuten

Tantra and Shibari

An introduction to Shibari bondage ,  the Japanese art of knots, restraint and the healing forces therein. An ecstatic meditation, combined with tantric massage. A way to transform by liberating blocks, connecting with your emotional body, releasing fear and embracing the beauty of your own body. An intimate dialogue with your fears and desires. Empowering yourself by giving over your own power to the Tantrika ( you tantra masseur ) who will hold the space and care for you on a restful journey, in a warm atmosphere with essential oils and sound landscapes. This is the first approach to a rope ritual meditation investment  80 eur   90 minutes 

Introductie Shibari (bondage ) de Japanse kunst van knopen, terughoudendheid en de helende krachten daarin. Een extatische meditatie, gecombineerd met tantrische massage. Een manier om te transformeren door blokken te bevrijden, verbinding te maken met je emotionele lichaam, angst los te laten en de schoonheid van je eigen lichaam te omarmen. Een intieme dialoog met je angsten en verlangens. Jezelf bekrachtigen door je eigen kracht over te dragen aan de Tantrika (je tantra masseur) die de ruimte vasthoudt en voor je zorgt op een rustige reis, in een warme sfeer met essentiële oliën en gezonde landschappen. Dit is de eerste benadering van een rituele ritueelmeditatie investering 90 minuten 80 eur

Surrender Concious Kink

Surrender is the metaphor for the intimate act of trusting one’s partner. With this experience, we will explore your kink in a tantric way by acknowledging the connection of the body with the emotions, as well as the full meaning of sane, safe and consent. We come to embrace the shadow without shame, and we let go of fear, guilt, and self-judgment, bringing non-conventional sexuality out of the dark corners and viewing it with a friendly eye. Seeing its potential as a growing and positive force enables one to Transform. The journey uses Shibari bondage (the art of making knots) and Tantra and lets yourself free by giving up control and then seeing the sacred behind it.
investment 120 min 120 eur

Overgave: Conscious Kink
Overgave is de metafoor voor de intieme daad van vertrouwen in de partner. Met deze ervaring zullen we je knik op een tantrische manier verkennen door de verbinding van het lichaam met de emoties te erkennen, evenals de volledige betekenis van gezond, veilig en instemmend. We komen de schaduw zonder schaamte omhelzen, en we laten angst, schuld en zelfoordeel los, brengen niet-conventionele seksualiteit uit de donkere hoeken en bekijken het met een vriendelijk oog. Het potentieel ervan ziende als een groeiende en positieve kracht, stelt iemand in staat om te transformeren. De reis maakt gebruik van Shibari-slavernij (de kunst van het maken van knopen) en Tantra en laat je vrij door de controle op te geven en dan het heilige erachter te zien.

investering   120 eur   120 minutes